Xem báo cáo đánh giá Phòng kinh tế hạ tầng huyện Núi Thành

Phòng kinh tế hạ tầng huyện Núi Thành
UBND huyện Núi Thành
Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
0510.3871119
  Chuyên trách về KH&CN Kiêm nhiệm về KH&CN
Số lượng Chuyên ngành Số lượng Chuyên ngành
Tiến sỹ        
Thạc sỹ        
Cử nhân hoặc
tương đương
01 Kỹ sư công nghệ - công trình nông thôn    
Khác        
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
 
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
x Dưới 10%/ tổng kinh phí
 
 
Nội dung thông tin
Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có sự thay đổi
1 2 3 4 5 6
Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN x          
Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoà